Algemene voorwaarden

Klik hier om onze algemene voorwaarden als pdf bestand te downloaden.
 

Art. 1 Algemeen


1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen FieldConnect, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 24434453, hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.4. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

1.5. Het is Gebruiker, zonder dat daarvoor toestemming nodig is van Wederpartij, toegestaan de rechten en plichten uit de overeenkomst aan een derde over te dragen, in het bijzonder als die derde een op te richten besloten vennootschap betreft waarin de onderneming van Gebruiker wordt voortgezet.
 

Art. 2. Offertes/aanbiedingen en aanvaardingen


2.1. Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend. Als de offerte en/of aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat, tast deze termijn de vrijblijvendheid van de offerte niet aan, en heeft die termijn alleen betrekking op de geldigheid van de offerte of aanbieding. Een offerte of aanbieding vervalt altijd indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.2. Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

2.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

2.5. Alle aanbiedingen zijn zorgvuldig gedaan. Gebruiker staat niet in voor: afwijkingen in kleur, afbeeldingen, getallen, specificaties en/of andere aanduidingen. Geringe afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding geven tot schadevergoeding en of ontbinding van de overeenkomst.

2.6. Bij aanbiedingen/offertes van speciaal voor Wederpartij te vervaardigen artikelen, behoudt Gebruiker zich het recht voor om bij levering de door Wederpartij bestelde aantallen, met een maximale marge van 10% te verhogen of te verlagen en dit tevens direct door te berekenen, indien dit om productietechnische redenen noodzakelijk is.

2.7. Hetgeen hierboven onder Artikel 1 tot en met 2.6 is aangegeven, geldt eveneens voor door Gebruiker te berekenen meerwerk, waaronder het verrichten van installatiewerkzaamheden buiten de normale werkuren en treffen van extra voorzieningen. Minderwerk dient in alle gevallen schriftelijk te worden overeengekomen.

2.8. Aanbiedingen/offertes kunnen uitsluitend schriftelijk worden aanvaard (daaronder ook begrepen een aanvaarding per telefax, e-mail of langs elektronische weg (webwinkel van Gebruiker)).

2.9. Indien en voor zover Wederpartij een (inkoop)order verstrekt zonder dat FieldConnect een offerte heeft uitgebracht en/of een aanbod heeft gedaan, geldt die (inkoop)order als een aanbod welke door FieldConnect alleen bevestigd kan worden door middel van een opdrachtbevestiging. Zonder opdrachtbevestiging is de (inkoop)order op zich zelf niet bindend.

2.10. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

2.11. Gebruiker heeft niettemin het recht een mondelinge aanvaarding te accepteren als zou deze schriftelijk zijn gedaan.

2.12. Indien de Wederpartij op de website van de Gebruiker een bestelling plaatst, dan is deze bestelling op het moment dat de Wederpartij op de knop ‘VERZENDEN BESTELLING’ drukt, definitief.

2.13. Op het moment dat de Wederpartij van Gebruiker een bevestiging per e-mail ontvangt, komt een bindende overeenkomst tussen de Wederpartij en Gebruiker tot stand.
 

Art. 3. Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst


3.1. Indien de overeenkomst geen duurovereenkomst is eindigt de overeenkomst wanneer alle partijen aan hun respectievelijke verplichtingen voldaan hebben. Indien de overeenkomst wel een duurovereenkomst betreft (zoals bijvoorbeeld een abonnement of onderhoudovereenkomst), geldt dat de duurovereenkomst wordt aangegaan voor een periode als beschreven in het aanbod/offerte, of bij gebreke waarvan, voor een jaar, waarbij de overeenkomst telkens stilzwijgend wordt verlengd voor dezelfde initiële periode, tenzij een der partijen tegen het einde van de (verlengde) looptijd de overeenkomst opzegt, waarbij de opzeggende partij een opzegtermijn van drie maanden in acht dient te nemen.

3.2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3.3. Indien Gebruiker gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld.

3.4. Levering geschiedt af bedrijf van Gebruiker. De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij.

3.5. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.6. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

3.7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

3.9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen toerekenbare tekortkoming van Gebruiker op en is voor de Wederpartij evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in verzuim te komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

3.10. Indien Gebruiker met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is Gebruiker niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

3.11. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dat 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Wederpartij die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Gebruiker alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
 

Art. 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst


4.1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: (i) de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; (ii) na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; (iii) de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; (iv) Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

4.2. Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.

4.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4.4. Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

4.5. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

4.6. Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

4.7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met de Wederpartij zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Gebruiker extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

4.8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

4.9. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.
 

Art. 5. Niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht)


5.1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

5.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of van derden daaronder begrepen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

5.3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5.4. Voor zoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 

Art. 6. Betaling en incassokosten


6.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren, in het bijzonder als het gaat om duurovereenkomsten.

6.2. De Wederpartij dient zich op verzoek van Gebruiker op een daarbij aan te geven wijze te identificeren, alsmede overige voor de beoordeling van de aanvraag door Gebruiker benodigde gegevens te verstrekken.

6.3. Bij een aanvraag (mede) namens een andere natuurlijke persoon of namens een rechtspersoon of vennootschap dient de vertegenwoordiger zich op verzoek van Gebruiker op een daarbij aan te geven wijze te identificeren en zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid aan te tonen, waar mogelijk door middel van een recent uittreksel uit een bij een Kamer van Koophandel gehouden register.

6.4. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan Gebruiker een risicobeoordeling uitvoeren, waarbij zij onder meer de kredietwaardigheid van de Wederpartij kan toetsen. De in lid 1 genoemde betalingswijze of betaling aan transporteur bij Rembourszendingen kan door Gebruiker in elk geval worden geweigerd indien: a) de risicobeoordeling voor Gebruiker risico’s uitwijst die zij in redelijkheid niet bereid is te aanvaarden; b) de aanvrager handelingsonbekwaam is of niet de gevraagde gegevens als bedoeld in lid 6.2 of 6.3 van dit artikel toont binnen een door Gebruiker gestelde termijn; c) de aanvrager een in deze Algemene Voorwaarden gestelde verplichting niet nakomt, of aannemelijk is dat hij een dergelijke verplichting niet zal nakomen en die niet nakoming de weigering rechtvaardigt; d) de aanvrager verplichtingen uit hoofde van eerdere rechtsverhoudingen met Gebruiker niet nakomt of niet is nagekomen.

6.5. Op verzoek van de geweigerde aanvrager zal Gebruiker de weigering motiveren.

6.6. Weigering van de aanvraag is voor de Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen. Wederpartij zal op verzoek van Gebruiker vooraf betalen.

6.7. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

6.8. Gebruiker heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

6.9. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

6.10. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker verschuldigde.

6.11. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten. Indien de factuur onjuist is, dient Wederpartij dit binnen vijf werkdagen aan te geven. Daarna is Gebruiker nog wel bereid om een nieuwe factuur te maken, al dan niet in combinatie met een creditnota, maar dan tast deze nieuwe factuur de oude betalingstermijn en de opeisbaarheid van (het onbetwiste) bedrag niet aan.

6.12. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. Met betrekking tot de buitengerechtelijke incassokosten geldt 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 40,-. Daar boven op kan Gebruiker aan Wederpartij per aanmaning, herinnering en/of ingebrekestelling € 30,- in rekening brengen. Dit geldt dan voor de aanmaning, herinnering of ingebrekestelling verstuurd nadat de betalingstermijn met meer dan twintig dagen is overschreden.
 

Art. 7. Eigendomsvoorbehoud


7.1. Alle door Gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Gebruiker totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

7.2. Door Gebruiker geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

7.3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen.

7.4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

7.5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

7.6. Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en die zaken terug te nemen.
 

Art. 8. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn


8.1. De door Gebruiker te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Gebruiker kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

8.2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 1 jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

8.3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Gebruiker geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

8.4. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

8.5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.

8.6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

8.7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Gebruiker de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Gebruiker, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Gebruiker te retourneren en de eigendom daarover aan Gebruiker te verschaffen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

8.8. Gebruiker is niet verplicht retourzendingen van Wederpartij te accepteren, indien zij daartoe geen voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven. Ten aanzien van alle retourzendingen geldt voorts dat: a. de verpakking van de goederen onbeschadigd is, noch is beschreven of beplakt door anderen dan Gebruiker; b. de geretourneerde goederen zich in nieuwstaat bevinden; c. de geretourneerde goederen compleet zijn, inclusief bijbehorende documentatie, informatie en andere artikelen welke met de betreffende goederen zijn meegezonden; d. de door Gebruiker aangegeven administratieve procedure correct wordt gevolgd. 9. In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door Gebruiker van de door Wederpartij opgegeven grond voor retourzending en laat de betalingsverplichting van Wederpartij onverlet. De eigendom (voor zover Wederpartij volledig heeft betaald) alsmede en het risico van retour gezonden goederen blijft berusten bij Wederpartij totdat het door Wederpartij betaalde deel van de prijs van de retour gezonden goederen door Gebruiker is gecrediteerd.

8.9. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.

8.10. Gebruiker behoudt zich het recht voor de eventueel uit retourzendingen voortvloeiende creditering te verrichten onder aftrek van administratie en verwerkingskosten van 15 % van de prijs van de retour gezonden goederen, met een minimum van € 100,- (éénhonderd euro), te vermeerderen met eventuele kosten voortvloeiend uit herstel van aan Wederpartij toe te rekenen schade aan de goederen of de verpakking.

8.11. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.

8.12. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Gebruiker en de door Gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
 

Art. 9. Installatie


9.1. Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn de kosten voor het toezicht op de montage, de montage en/of het inbedrijfstellen van geleverde producten te allen tijde voor rekening van Wederpartij.

9.2. Gebruiker is gehouden kosteloos een installatietekening betreffende de te leveren producten te verschaffen waarop de maten, gewichten en afmetingen vermeld staan weke voor installatie van de producten noodzakelijk zijn.

9.3. Indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat toezicht op de montage, de montage en/of het inbedrijfstellen van geleverde producten door Gebruiker wordt uitgevoerd, wordt geacht dat de overeengekomen werkzaamheden onder normale omstandigheden tijdens normale dagelijkse werkuren worden uitgevoerd.

9.4. Wederpartij dient te allen tijde op eigen kosten de volgende voorzieningen te leveren en/of aan te brengen: - leveren en aanbrengen van alle funderingen; - leveren van alle kabels (uitgezonderd kabels welke tot de standaard levering van de te leveren apparatuur behoren); - leggen van kabel en invoeren van kabel in apparatuur; - ijzer-, las-, timmer- en/of schilderwerk; - het plaatsen van onderwaterdelen; - verzorgen van de benodigde (gezekerde) voedingsspanning; - aanbrengen en/of verzorgen van de benodigde aardverbindingenpunten; - ophangen en/of aanbrengen van de geleverde apparatuur; - het zonodig ontstoren van de apparatuur; - demonteren, verplaatsen en/of afvoeren van andere en/of verouderde apparatuur.

9.5. Indien Wederpartij aan het in artikel 9.4 gestelde heeft voldaan stelt Gebruiker, na ontvangst van een op redelijke termijn gedaan verzoek van Wederpartij daartoe vakbekwame technici ter beschikking aan Wederpartij ten einde toezicht te houden op de montage, dan wel ten behoeve van de montage en het inbedrijfstellen van de geleverde producten.
 

Art. 10. Verhuur


10.1. Wederpartij wordt geacht alle geleverde apparatuur bestemd voor tijdelijk gebruik direct, en in ieder geval voor ingebruikname, na levering te controleren op uiterlijke en/ of technische gebreken en waar aanwezig dit per ommegaande te melden aan Gebruiker.

10.2. Schade veroorzaakt door onzorgvuldig gebruik door Wederpartij zal worden verhaald op de Wederpartij. In geval van verlies van de apparatuur zal de thans geldende nieuwwaarde in rekening worden gebracht.

10.3. Vaststelling van de hoogte van de schade zal gebeuren door Gebruiker.

10.4. Gebruiker zal na inlevering van de apparatuur deze controleren op gebreken en de geconstateerde gebreken binnen 24 uur melden bij Wederpartij.

10.5. De afgesproken huurtermijn heeft slechts een indicatieve functie ter bepaling van de huurprijzen.

10.6. Indien wordt afgeweken van de afgesproken huurtermijn dient dit in overleg en met goedkeuring van de Gebruiker te gebeuren.

10.7. In het geval van verlenging van de afgesproken huurperiode zal een naheffing plaats vinden op basis van de overeengekomen verhuurprijs.

10.8. Gebruiker behoudt zich het recht voor indien noodzakelijk eventueel vervangende gelijkwaardige apparatuur ter beschikking te stellen zonder dat dit afbreuk doet aan de huurovereenkomst.

10.9. Wederpartij blijft ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor inlevering van de gehuurde apparatuur.

10.10. Wederpartij wordt alleen eigenaar van gehuurde apparatuur na een bepaalde looptijd, als dit expliciet is overeengekomen.
 

Art. 11. Onderhoud en support


11.1. Onderhoud en support wordt alleen verleend als er sprake is van een onderhoudsovereenkomst en/of een Service Level Agreement.

11.2. Gebruiker is niet verplicht haar verplichtingen uit de onderhoudsovereenkomst en/of Service Level Agreement na te komen indien en voor zover Wederpartij zelf in verzuim is haar verplichtingen uit die onderhoudsovereenkomst en/of Service Level Agreement (in het bijzonder de randvoorwaarden) na te komen.

11.3. De inspectie- en onderhoudswerkzaamheden worden, tenzij anders overeengekomen, op werkdagen op voor de Gebruiker gebruikelijke werktijden uitgevoerd. De Wederpartij is verplicht de Gebruiker en haar technici in de gelegenheid te stellen de door deze krachtens dit contract te verrichten werkzaamheden volledig en ongestoord uit te voeren. De Wederpartij dient de Gebruiker onmiddellijk in kennis te stellen van enig gebrek aan of enige storing in de installatie.

11.4. Indien de Wederpartij extra werkzaamheden, veroorzaakt door slijtage en/of achteruitgang van componenten, door veroudering of door van buiten de installatie komende invloeden, moet verrichten teneinde de installatie in goede staat te houden of te brengen zijn alle daaraan verbonden kosten, inclusief die voor het opnieuw instellen en controleren op bedrijfsgereedheid, voor rekening van de Wederpartij. Onder van buiten komende invloeden wordt onder meer verstaan: bliksem- inslag, brand, storm, vocht, braak, overspanning, enig ongeval of dergelijke aan de installatie overkomen alsmede verkeerde behandeling of verwaarlozing van de zijde van de Wederpartij of van derden.

11.5. Tijdens de duur van de onderhoudsovereenkomst en/of Service Level Agreement is het de Wederpartij, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gebruiker, niet toegestaan zelf dan wel door daartoe aan derden opdracht te geven, de signaleringsinstallatie of enig deel ervan te repareren of welke werkzaamheden dan ook daaraan te verrichten of veranderingen aan te brengen in, aan of bij het object of de inrichting daarvan.

11.6. De onderhoudsovereenkomst en/of Service Level Agreement wordt telkens jaarlijks vooruit gefactureerd. Indien en voor zover betaling uitblijft, is Gebruiker gerechtigd de overeengekomen diensten op te schorten zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.
 

Art. 12. Advies


12.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het gebruik dat Wederpartij maakt van een door Gebruiker afgegeven advies steeds voor rekening en risico van Wederpartij.
 

Art. 13. Productsamples of zichtzendingen


13.1. Onder 'productsamples’ of ‘zichtzendingen’ wordt verstaan het beschikbaar stellen van producten, met als doel het product waarvoor bij Wederpartij belangstelling bestaat te bekijken, beoordelen en te testen.

13.2. De zending zal aan Wederpartij worden gefactureerd, met dien verstande dat creditering plaats vindt indien Wederpartij binnen 14 dagen na levering van de productsamples, schriftelijk te kennen geeft de zichtzending niet te willen behouden en nadat de zichtzending in originele verpakking in goede staat en franco aan Gebruiker is geretourneerd.

13.3. Na het verstrijken van de zichttermijn wordt de koopovereenkomst een feit, tenzij de goederen intussen op de hierboven beschreven wijze aan Gebruiker zijn teruggezonden.

13.4. Beschadigde en/of verloren zichtzendingen worden niet gecrediteerd.

13.5. Zaken niet behorend tot het standaard assortiment van Gebruiker die specifiek voor Wederpartij worden ingekocht ('buiten collectie'-zaken), worden nimmer als zichtzending aangemerkt.
 

Art. 14. Aansprakelijkheid


14.1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

14.2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

14.3. De totale aansprakelijkheid van Gebruiker ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, of uit enige andere hoofde, is beperkt tot directe schade tot hetgeen Gebruiker in het kader van de overeenkomst aan Wederpartij door Gebruiker exclusief BTW in rekening is gebracht en door Gebruiker is ontvangen. Indien en voor zover de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is, bijvoorbeeld een onderhoudovereenkomst, dan geldt dat de totale aansprakelijkheid is beperkt tot de directe schade en tot hetgeen Gebruiker in de twee aan de schadeveroorzakende gebeurtenis voorafgaande maanden aan Wederpartij in rekening heeft gebracht en door Gebruiker is ontvangen. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Gebruiker voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, meer bedragen dan € 5.000 voor een schade veroorzakende gebeurtenis, waarbij een reeks opvolgende schade veroorzakende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

14.4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

14.5. Aansprakelijkheid van Gebruiker voor alle andere vormen van schade is uitgesloten, waaronder uitdrukkelijk begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, verminking of verlies van gegevensbestanden en schade verband houdende met de inschakeling van door Wederpartij aan Gebruiker voorgeschreven derde leveranciers of toeleveranciers, is uitgesloten.

14.6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Gebruiker.

14.7. Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Gebruiker zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.
 

Art. 15. Risico-overgang


15.1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij in de macht van de Wederpartij worden gebracht.
 

Art. 16. Vrijwaring


16.1. De Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is.

16.2. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.
 

Art. 17. Intellectuele eigendom


17.1. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.
 

Art. 18. Toepasselijk recht en geschillen


18.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

18.2. De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Dit geldt niet voor geschillen die tot de competentie behoren van de kantonrechter (Rechtbank, Sector Kanton). In dit laatste geval gelden de wettelijke competentieregels.

18.3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 

Art. 19. Vindplaats en wijziging voorwaarden


19.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

19.2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met Gebruiker.

19.3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.